Børsmelding 24.02.20:

Det vises til tidligere melding den 18.06.2019, der styrene i Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank besluttet å innlede forhandlinger med sikte på sammenslåing (fusjon) av de to bankene.

Styrene i Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank har i styremøte i dag blitt enige om en Hovedavtale, Gjennomføringsavtale og Fusjonsplan med vedlegg for sammenslåing av de to bankene. I dette ligger også enighet om prinsippene for bytteforholdet. Sammenslåingen vil gjennomføres ved at bankene slås sammen i henhold til finansforetaksloven § 12-3 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (1), samt skattelovens regler om skattefri fusjon.

Gitt eieraksept i begge bankene og nødvendig myndighetsgodkjennelse, forventes sammenslåingen gjennomført 01.09.2020. Sammenslåingen gjennomføres med regnskapsmessig virkning innenfor rammen av regnskapslovgivningen.

Nedenfor følger hovedpunktene i forventet tidsplan for sammenslåingen (med forbehold om endinger):

24.02.2020: Styrene i bankene vedtok forslag til Hovedavtale, Gjennomføringsavtale og Fusjonsplan med vedlegg
26.03.2020: Generalforsamling i bankene der styrenes forslag behandles.
Innen 13.04.2020: Søknad til Finanstilsynet sendes
Tentativt 01.09.2020: Sammenslåingen meldes Foretaksregisteret

Overtagende bank i sammenslåingen vil være Ørland Sparebank.

Sammenslåingen og videreføringen vil skje ved at aktiva og passiva overføres fra Stadsbygd Sparebank (overdragende bank) til det som i dag er Ørland Sparebank (overtagende bank). Overdragende bank vil bli slettet i forbindelse med sammenslåingen. Den sammenslåtte bankens egenkapitalbevis vil fordeles mellom egenkapitalbeviseierne i det to bankene ut fra bytteforholdet de to bankene imellom fastsatt i Hovedavtalen og fusjonsplanen.

Bytteforholdet og fusjonsvederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom bankene og bygger på en prosess som inneholder følgende:
- Bankenes egen gjennomgang av utlånsportefølje og vurderinger av nedskrivningsnivåer.
- Verdivurdering av varige driftsmidler, herunder eiendommer.
- Gjennomgang av bankenes balanse per 31.01.2020, med vurderinger av mer- og mindreverdier av eiendeler og forpliktelser utført av Norne Securities AS.
- Merverdianalyse av bankenes balanser, normalresultatanalyse, markedsprising av sammenlignbare sparebanker samt prising av tidligere sparebankfusjoner.
- Juridisk due dilligence av begge bankene utført av Pretor Advokat AS.

Bokført egenkapital per 31.01.2020 er MNOK 378,4 i Stadsbygd Sparebank (ekskl fondsobligasjon) og MNOK 524,3 i Ørland Sparebank. Justert for mer- og mindreverdier er egenkapitalen MNOK 382,3 i Stadsbygd Sparebank og MNOK 518,7 i Ørland Sparebank.
Kontantstrømanalysen, som er estimert basert på en analyse av bankenes historiske resultater (justert for engangseffekter), viser en virkelig verdi av egenkapitalen i Stadsbygd Sparebank på MNOK 479,4 og MNOK 490,4 i Ørland Sparebank.
Sett hen til mer- og mindreverdier i bankenes balanser, samt kontantstrømanalysen, er partene enige om et bytteforhold på 44,3 % til Stadsbygd Sparebank og 55,7 % til Ørland Sparebank. Det innebærer at virkelig verdi av egenkapitalen i Stadsbygd Sparebank er MNOK 407,4, som gir en pris/bok multippel på 1,08x per 31.01.2020. Virkelig verdi av egenkapitalen i Ørland Sparebank er MNOK 511,3, tilsvarende en pris/bok multippel på 0,98x per 31.01.2020.

Begge bankene har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Begge bankene har utstedt 400 000 egenkapitalbevis pålydende à NOK 100, til sammen MNOK 40 i eierandelskapital. Eierbrøken for egenkapitalbeviseierne utgjør hhv. 11,5 % for Stadsbygd Sparebank og 7,9 % for Ørland Sparebank per 31.12.2019.
Per 31.01.2020 er bokført verdi per egenkapitalbevis i Stadsbygd Sparebank NOK 108,5, mens bokført verdi per egenkapitalbevis i Ørland Sparebank er NOK 104,2. Hensyntatt bytteforholdet og en virkelig verdi av egenkapitalbevisene i Ørland Sparebank på NOK 101,6 og NOK 116,9 i Stadsbygd Sparebank, skal det utstedes 460 000 egenkapitalbevis i Ørland Sparebank til egenkapitalbeviseierne i Stadsbygd Sparebank. Egenkapitalbevisene utstedes til kurs NOK 101,61, som tilsvarer virkelig verdi av egenkapitalbevisene i Ørland Sparebank, justert for bytteforholdet.
Etter gjennomføring av sammenslåingen, og basert på bytteforholdet som beskrevet ovenfor, vil fordelingen av egenkapitalbevis være som følger:

Eksisterende EK-bevis eiere i Antall EK-bevis  Eierandel i %
 Stadsbygd Sparebank 460 000 53,5
 Ørland Sparebank 400 000 46,5
 Totalt   100

Betingelser for gjennomføring av sammenslåingen:

1. Generalforsamlingene i Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank treffer de nødvendige vedtak.
2. Kontraktsparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved sammenslåingen har gitt samtykke på vilkår som er akseptable for bankenes styrer.
3. Kreditorvarselsperioden på seks uker i henhold til finansforetaksl. § 12-5 (2) jf. asal. § 13-15 skal være utløpt, og forholdet til bankenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennom-føring.
4. Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av hovedavtalen med felles plan for sammenslåingen med vedlegg i samsvar med finansforetaksl. § 12-1, herunder godkjenning av vedtekter for den sammenslåtte banken, og heller ikke stiller vilkår som vesentlig endrer de forutsetninger som bankene har lagt til grunn for avtalen.

Formålet med sammenslåingen er å skape en sterk regional bankenhet med større konkurransekraft samt bedret lønnsomhet og evne til å utvikle lokalt næringsliv. Dette gir også grunnlag for å utvide dagens markedsområde til hele Trøndelag. I tillegg skal den sammenslåtte banken sikre regional selvstendighet og ivareta lokal identitet på Fosen.

Proformaregnskap for den sammenslåtte banken per 31.12.2019 viser at den sammenslåtte banken vil ha en forretningskapital på MNOK 8 700 og 60 ansatte.

Den sammenslåtte banken skal videreføre virksomheten til Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank med forretningsadresse Rådhusveien 21, 7100 Rissa, i Indre Fosen kommune. Ola Setsaas skal være daglig leder (administrerende banksjef) i den sammenslåtte banken, mens assisterende daglig leder (ass. adm. banksjef) blir Joar Dyrendahl. Øvrige nøkkelroller i organisasjonen fordeles mellom medarbeidere i de to bankene etter en helhetsvurdering, på bakgrunn av en gjennomgang av
kompetanse, erfaring, alder og kjønn.

Den sammenslåtte banken skal ha en desentralisert ledelsesstruktur og drift, med likeverdige bankkontor med kompetente og serviceinnstilte medarbeidere som skal sikre best mulig kundetilnærming. Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen. Ansatte skal også beholde opparbeidet ansiennitet og ansettelsesvilkår på samme nivå som i dag, men det må påregnes at enkelte ansatte vil måtte tilpasse seg endringer og/eller arbeidsoppgaver samt krav til kompetanse.

Den sammenslåtte banken skal ha et styre på 8 medlemmer med 4 varamedlemmer. 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Minst 2 av styremedlemmene og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Ørland kommune, og minst 2 av styremedlemmene og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Indre Fosen kommune.
2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Ved førstegangs valg av styret skal 1 medlem og 1 varamedlem velges blant ansatte i Ørland Sparebank, og 1 medlem og 1 varamedlem blant ansatte i Stadsbygd Sparebank.
Styret skal være allsidig sammensatt. Styret bestående av 8 medlemmer skal være representert med minst tre av hvert kjønn. Videre vil den sammenslåtte banken innstille overfor generalforsamlingen på at styreleder for banken blir Pål Talmo og at nestleder i styret velges fra Stadsbygd Sparebank.

Utover ovennevnte foreligger det ingen avtaler i forbindelse med sammenslåingen med særlige fordeler til ledende ansatte eller styremedlemmer i noen av bankene, og det forventes ikke inngått slike avtaler.

Norne Securities AS er engasjert som tilrettelegger for fusjonen og Pretor Advokat AS er juridisk rådgiver.

Børsmeldingen er gitt i medhold av veiledningen om informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassen Oslo Børs og Nordic ABM punkt 4.1.

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef Pål Talmo
Ørland Sparebank
Mobil: 977 27 020
E-post: pt@orland-sparebank.no

Adm. banksjef Ola Setsaas
Stadsbygd Sparebank
Mobil: 415 12 840
E-post: ose@stbank.no

 

Hele pressemeldingen fra 18.06.19: Les pressemelding her