Generalforsamlingen består av:

6 kundevalgte medlemmer

3 medlemmer valgt fra Ørland Kommune

3 medlemmer valgt av de ansatte i Ørland Sparebank.

Det skal for kommende periode velges 1 fast medlem.

 

Ørland Sparebank skal avholde kundevalg over 5 dager:

Mandag 19. – fredag 23. februar 2018

Stemmested: Bankens lokaler

Mandag-fredag kl. 09.00 – 15.30

 

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

 

Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Hvert kundeforhold

gir én stemme. Stemming ved fullmektig kan skje ved fremleggelse av skriftlig signert og datert fullmakt. Fullmakten må inneholde fullmaktsgivers og fullmektigs fullstendige navn og fødselsdato/-år.

 

Forslag på kandidater:

Stemmeberettigete kunder kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Ørland Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 2.februar 2018, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse. På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.

Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside fra og med 12. februar 2018. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne mulighet, kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes eller rekvireres fra banken.

Stemmesedler må postlegges senest siste valgdag og være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag.

Gjennom kundevalgdagene gis bankens kunder medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

 

ØRLAND SPAREBANK

v/Valgkomitéen

 

Oversikt over bankens tillitsvalgte finner du her: Om banken

 

Valgmateriale:

 

STEMMESEDDEL      VEDTEKTER FOR ØRLAND SPAREBANK      INSTRUKS FOR VALGKOMITE