Ørland Sparebank skal avholde kundevalg over 5 dager:

Mandag 6. februar – fredag 10 februar 2017

Stemmested: Bankens lokaler

Mandag-fredag kl. 09.00 – 15.30


Generalforsamlingen består av 6 kundevalgte medlemmer, 3 medlemmer valgt fra Ørland Kommune og 3 medlemmer valgt av de ansatte i Ørland Sparebank. Det skal for kommende periode velges 2 faste medlemmer og 1 varamedlem.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

 

Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer og varamedlemmer

til generalforsamlingen. Hvert kundeforhold gir én stemme. Stemming ved fullmektig kan skje ved fremleggelse av skriftlig signert og datert fullmakt. Fullmakten må inneholde fullmaktsgivers og fullmektigs fullstendige navn og fødselsdato/-år.

 

Forslag på kandidater:

Stemmeberettigete kunder kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Ørland Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 20. januar 2017, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse. På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.

Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges

ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside fra og med 30.januar 2017. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne mulighet, kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes eller rekvireres fra banken.

Stemmesedler må postlegges senest siste valgdag og være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag.

Gjennom kundevalgdagene gis bankens kunder medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

 

ØRLAND SPAREBANK

v/Valgkomitéen

Oversikt over bankens tillitsvalgte finner du
her


Valgmateriale:

STEMMESEDDEL

VEDTEKTER FOR ØRLAND SPAREBANK
INSTRUKS FOR VALGKOMITE