Ørland Sparebank skal avholde kundevalg over 5 dager:

Mandag 20. januar – fredag 24. januar 2020
Stemmested: Bankens lokaler
Mandag-fredag kl. 09.00 – 15.30

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer:

  • 8 kundevalgte medlemmer
  • 4 medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere
  • 4 medlemmer valgt av de ansatte i Ørland Sparebank.

I tillegg er det 8 varamedlemmer.

Det skal for kommende periode velges 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.


Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme. Stemming ved fullmektig må skje i henhold til skriftlig gyldig fullmakt, hvor så vel fullmaktsgivers som fullmektigs fullstendige navn og fødselsdato/-år fremgår.

Forslag på kandidater:

Stemmeberettigete kunder kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Ørland Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 6. januar 2020, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse. På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.

Valg og valgmateriale:

Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside fra og med 13. januar 2020. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne mulighet, kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må postlegges senest siste valgdag og være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag.

Valgliste/ stemmeseddel 2020

Valginnstruks

Bankens vedtekter


Gjennom kundevalgdagene gis bankens kunder medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.


ØRLAND SPAREBANK v/Valgkomitéen
Pb 40, 7129 Brekstad – post@orland-sparebank.no

Informasjon og oversikt over bankens generalforsamling og styre finner du her:

TILLITSVALGTE I ØRLAND SPAREBANK