EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG TIL GENERALFORSAMLING – INNKALLING

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamling i Ørland Sparebank holdes

 

Mandag 3. februar 2020 kl. 18.00

i bankens lokaler. Innregistrering fra kl. 17.30.

 

Saksliste:

1/20 Godkjenne innkalling og oppmøte, valg av møteleder, velge to personer til å signere

protokollen sammen med møteleder.

2/20 Valg. Innstilling følger vedlagt.

 

Alle som på valgdagen er eier av egenkapitalbevis i banken og er myndige, har stemmerett og er valgbare.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte

påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir fylt ut og returnert.

 

Begge skjemaene må være mottatt og registrert i banken innen 30. januar 2020 kl. 15.00.

 

Skjema kan sendes pr. e-post: ekbevis@orland-sparebank.no eller pr. post: Ørland Sparebank, pb 40, 7129 Brekstad.

Merkes med «valgmøte EKB»

 

Denne innkallingen sendes til samtlige myndige egenkapitalbeviseiere, og vil bli publisert på bankens

hjemmeside: www.orland-sparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Ørland Sparebank

 

Ørland Sparebanks valgkomite v/ valgkomiteens leder Janne Eldrid Vik

 

Vedlegg:

Påmeldingsskjema valgmøte og fullmaktsskjema

Valgkomiteens forslag (innstilling)