Generalforsamiling i Ørland Sparebank har vedtatt at banken etablerer eierandelskapital og gjennomfører en emisjon av egenkapitalbevis. 

Ørland Sparebank vil utstede omsettelige egenkapitalbevis for å etablere eierandelskapital som en del av bankens egenkapital. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Tegningsperioden er fra 11.11.19 kl 09:00 - 29.11.19 kl 15:00*. Prospekt vil blir presentert før denne datoen, og det vil bli mulig å delta på informasjonsmøter. 

Minste tegningssum er kr 10.500, alle innviteres til å kjøpe. Det skal utstedes minimum 300.000 og maksimum 400.000 egenkapitalbevis i banken, pålydende NOK 100 med en tegningskurs på NOK 105.

Banken har etablert et garantikonsortium som garanterer for tegning av minimum NOK 31.500.000. 

Representanter fra egenkapitaleierne vil ha krav på representasjon i generalforsamlingen.

Mer informasjonon her: Egenkapitalbevis Ørland Sparebank

 

* Med forbehold om Finanstilsynets godkjenning