Innskytervalg til generalforsamlingen

På bildet ser du bankens generalforsamling valgt 2020.  

Generalforsamlingen består av 8 innskytervalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av de ansatte i Ørland Sparebank.

Valg 2021:

Ørland Sparebank skal avholde innskytervalg over 5 dager:

Mandag 8. – fredag 12. februar 2021

Stemmested: Bankens lokaler * kl 09:00 - 15:30, digitalt eller pr. post

Det skal for kommende periode velges 2 faste medlemmer og 1 varamedlem av og blant innskyterne. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Informasjon om valg og stemmegiving

Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler* og på bankens hjemmeside fra og med 1. februar 2021.

Stemmeseddel

Generalforsamling i dag

Bankens vedtekter

Du kan stemme på tre måter:

  • I bankens lokaler
    • Stemmesedler og stemmeurne finner du i 1. etg. Her får du også veiledning til hvordan du skal stemme
  • Digitalt
  • Pr post
    • Det er adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne mulighet, kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes* eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må postlegges senest siste valgdag og være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag

Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

*Av hensyn til smittevernstiltak korona kan det bli endringer, dette vil evt. bli gjort kjent på vår hjemmeside www.orland-sparebank.no, samt facebook og Instagram.

Gjennom innskytervalgdagene gis bankens innskytere medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget. 

ØRLAND SPAREBANK v/Valgkomitéen

Pb 40, 7129 Brekstad – post@orland-sparebank.no