I styret for Ørland Sparebank finner du:

Hans Kristian Norset (leder)

Hilde Kristin Sandvik (nestleder)

Tora Beate Willumsen (styremedlem)

Arne Hernes (styremedlem)

Odd Døsvik (styremedlem - ansattevalgt)

 

Solveig Finboe er fast møtende varamedlem, og Joachim Hestnes 2. varamedlem.

Marion Standahl er varamedlem valgt av og blant ansatte.

 

Fra bankens vedtekter:

Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Valget av disse forberedes av valgkomiteen i henhold til instruks fastsatt av generalforsamlingen. 1 medlem og 1varamedlem for dette velges av og blant de ansatte.

Styret skal være allsidig sammensatt. Styret bestående av fem medlemmer, skal være representert med minst to av hvert kjønn.

Styrets leder velges ved særskilt valg for 2 år, og kan gjenvelges. De øvrige medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år, og kan gjenvelges.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret fungerer som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.